Reoglasavanje Javnog poziva za izražavanje interesa da bude deo komisije za ocenjivanje Predlog Projekata NVO-a i pojedinaca

Reoglasavanje Javnog poziva za izražavanje interesa da bude deo komisije za ocenjivanje Predlog Projekata NVO-a i pojedinaca

03/05/2018
Reoglasavanje Javnog poziva za izražavanje interesa da bude deo komisije za ocenjivanje Predlog Projekata NVO-a i pojedinaca

Ministrarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije na osnovu akcionog Plana Rada za 2018 godine, planirao je da kroz javnih poziva da pruži finansijsku podršku za nevladinim Organizacijama, u oblasti koje se odnosi sa: očuvanje identiteta i jačanje veza sa dijasporom, i uključivanje dijaspore u društveno-ekonomskom razvoju

Na osnovu člana 8, stav 3.2 Uredbe MF-Br-04/2017, o kriterijumima, standartima i procedurama javnih finansiranja NVO-a, predviđa da deo komisiju za ocjenu predlog projekata NVO-a, primljenih u skladu sa javnih poziva, treba da budu dva predstavnika  iz grupe eksternih stručnjaka: jedan predstavnik NVO-a i jedan stručnjak sa relevantnom iskustvo.

U tom cilju: Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijavljuju da budu deo registra eksternih stručnjaka, koji prema potrebe biti imenovani za članovi komisije za procjene predlog projekata NVO-a, za finansiranje putem javnih fondova.

Pravo za apliciranje imaju:

- Zaposleni u aktivnim nevladinim organizacijama u Republici Kosovo;

- Nezavisni stručnjaci, koji imaju radno iskustvo od najmanje 5 godina, koje odnose sa javnu upravu, izradu i upravljanje projekata ili sličnih oblasti.

Kandidati, moraju ispuniti ove uslove:

-  Najmanje da su završili Bachelor studije;

-  Da imaju radno iskustvo ne manje od 5 godina;

-  Da imaju iskustvo u projektima NVO-a;

-  Da nisu politički imenovani, državni službenici ili slićne pozicije u državnoj upravi.

Zainteresovani kandidati, treba dostaviti ove dokumente:

-  Pismo motivacije;

-  Personalno ažurirano CV;

-  Dokaz o obrazovanje i radno iskustvo;

- Zaposleni u nevladinim organizacijama, treba dostaviti pismo imenovanja od strane rukovodioca NVO-a u kojem je aplikant zaposlen.

 

Aplikacija se može dostaviti putem e-mail: sabrie.grainca@rks-gov.net, najkasnije do 10.05. 2018. Takođe aplikacija može dostaviti fizičko kopiju dokumentacije u Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije, kancelarija arhiva br.119, Ulica Zenel Salihu 1 (bivši osnovni sud), br. 10000 Priština, Republika Kosovo. Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije će procjeniti sve prihvadjene aplikacije, i kandidati koji ispunjavaju kriterijume navedene u ovom javnom pozivu, postaće dio spiska eksternih stručnjaka, koji će biti pazvani po potrebi da budu dio komisije za ocenjivanje u skladu sa javnim pozivima koji će izraditi svaka kancelarija u okviru Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije za 2018 godine.