Historiku dhe prioritetet

Ministria e Diasporës është themeluar në bazë të vendimit të Qeverisë nr. 09/15, i datës 18.5.2011. Veprimtaria e saj është përcaktuar me Rregulloren e Qeverisë 07/2011 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe të ministrive.

Fushë veprimtaria e Ministrisë së Diasporës:

 • Harton politikat dhe legjislacionin nga fusha e përgjegjësisë së saj;
 • Harton dhe i zbaton politikat e projektet që lidhen me Diasporën;
 • Në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe në përputhje me kornizën ligjore në fuqi, e propozon dhe e administron buxhetin e Ministrisë së Diasporës;
 • Ndihmon në promovimin, ruajtjen dhe kultivimin e identitetit kulturor, gjuhësor dhe arsimor të pjesëtarëve të diasporës, si dhe e mbikëqyr zbatimin e tyre;
 • Në bashkëpunim me institucionet e tjera përkatëse, e harton regjistrin e pjesëtarëve të Diasporës;
 • Harton, zbaton dhe koordinon studime, hulumtime, programe të fushës që i përket mërgatës;
 • Shërben si urë lidhëse dhe komunikuese mes pjesëtarëve të mërgatës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës;
 • Zbaton programet arsimore për pjesëtarët e mërgatës, të hartuara nga Ministria përgjegjëse e Arsimit;
 • Zbaton politikat në sferën e kulturës për pjesëtarët e mërgatës;
 • Ofron informata, i koordinon dhe i përkrah investimet e pjesëtarëve të Diasporës në Kosovë;
 • Themelon dhe i koordinon qendrat kulturore të Kosovës për Diasporën;
 • Në koordinim dhe në bashkëpunim me qendrat kulturore të Kosovës për Diasporën përgatit raporte për Qeverinë lidhur me gjendjen e Diasporës;
 • Përgatit, koordinon dhe e mbikëqyr zbatimin e strategjisë për Diasporën;
 • Bashkëpunon dhe i koordinon aktivitetet me institucionet e tjera shtetërore, komunale, me shoqërinë civile dhe me organizatat e shoqatat brenda dhe jashtë Kosovës për përmirësimin e pozitës së Diasporës;