Divizioni i Auditimit të Brendshëm

 1. Përkufizimi i auditimit të brendshëm

”Auditimi i brendshëm është veprimtari e pavarur këshillëdhënëse që ofron siguri objektive, i dizajnuar që të përmirësojë dhe të rrisë efikasitetin e funksionimit të një entiteti. Entitetit, ky auditim i ndihmon në përmbushjen e synimeve duke ofruar qasje të qëndrueshme dhe të disiplinuar në vlerësimin dhe përmirësimin e efektshmërisë së menaxhimit të riskut, kontrollit dhe proceseve udhëheqëse.

 

 1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Auditimit të Brendshëm janë:
  1.  Siguron zbatimin adekuat dhe respektimin e ligjeve, rregullave, politikave, udhëzimeve dhe doracakëve të përcaktuar me legjislacionin në fuqi;
  2. Siguron përgatitjen me kohë të propozim-planit strategjik të auditimit në bazë të vlerësimit të rrezikut;
  3. Organizon, kryen dhe mbikëqyr të gjitha aktivitete tëauditimit të brendshëm dhedorëzon rezultate të auditimit, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  4. Përgatitë dhe dorëzon raportet tremujore dhe vjetore për të gjitha aktivitetet eauditimit;
  5. Përgatitë dhe zbaton programin e sigurisë së cilësisë për vlerësimin ebrendshëm dhe të jashtëm të funksionit të  auditimit të brendshëm;
  6. Raporton menjëherë te menaxhmenti i larte dhe Komiteti i Auditimit, për çdo indikator të aktivitetit të mashtrimit apo korrupsionit, ofron propozime për përmirësimin e gjendjes, si dhe nëse menaxhmenti i lartë nuk ndërmerr veprimetë duhura, njofton autoritetet tjera kompetente.
 1. Raportimi

Udhëheqësi i Divizionit të Auditimit të Brendshëm raporton tek Ministri.

Në fund të secilit angazhim individual të auditimit auditori duhet të përgatisë një raport me shkrim, i cili paraqet të gjeturat në mënyrë të duhur, përmbajta e tij duhet të jetë e lehtë për tu kuptuar dhe e lirë nga paqartësitë dhe dykuptimësitë, duhet të përfshijë vetëm informatat e mbështetura dëshmitë kompetente dhe relevante të auditimit, dhe të jetë i pavarur, objektiv, i drejtë dhe konstruktiv.

Gjithashtu, në intervale tremujore, apo sipas përcaktimit të Kryesuesit të OB, Kryesuesi i AB do të raportoj mbi progresin drejtë përmbushjes së planit Vjetor.

 1. Udhëheqësi i Divizionit të Auditimit të Brendshëm

Hamdi Bërbatovci

I lindur më 18.8.1984, në Prishtinë, Kosovë.

Shkollimin e mesëm e përfundoi në gjimnazin “Sami Frashëri”, drejtimi matematiko-natyror, në Prishtinë, ndërsa atë superior në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, drejtimi banka, financa dhe kontabilitet.

Nga viti 2008 ka mbajtur pozita të ndryshme udhëheqëse si në sektorin publik, ashtu edhe në atë privat.

 • Nga viti 2011 është punësuar në Ministrinë e Diasporës;
 • Nga muaji maj deri në dhjetor 2015 e ka ushtruar detyrën e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Diasporës;
 • 2008 -2010   - “Bërbatovci – Trans”;
 • 2010 – 2011  - “Migros Commerce”;
 • 2011  -  NT.T. “EGNATIA”.

Po ashtu, ka ndjekur një varg trajnimesh dhe seminaresh profesionale, si:

 • Trajnimi për çertifikimin kombëtar të auditorëve të brendshëm në sektorin publik;
 • Prokurimi publik, ku është certifikuar;
 • Përkrahja për procesin e reformës së administratës publike, duke përmirësuar menaxhimin e financave publike dhe llogaridhënien në Kosovë (projekt i financuar nga BE-ja, i monitoruar nga zyra në Kosovë);
 • Planifikimi dhe menaxhimi i financave publike;
 • Menaxhimi financiar dhe i kontrollit të brendshëm;
 • Menaxhimi i përformancës së organizatës;
 • Menaxhimi strategjik, zhvillimi i ekonomisë dhe dimensioni ndërkombëtar i ndryshimeve të saj, transparenca etj.;
 • Ligji për Administratën shtetërore;
 • Procedurat e përgjithshme në drejtësinë administrative;
 • Programi softverik RIKONT.

Hamdi Bërbatovci, përveç gjuhës amtare-shqipe, flet edhe gjuhën serbokroate, ndërsa gjuhën angleze e njeh mesatarisht.