Vesti

Javni poziv za izraživanje interesa da bude član procjenivanog komisiju za dodelu nagrada “Iseljenik godine” i nagradu “Post Mortem”
Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije, na osnovu Zakona br. 05/L-095 o Dijasporu, Uredbu br. 2/2016 o dodeli godišnje nagrade, Akcionom Planu Rada za 2018, objavio javni poziv za izraživa...više
Javni poziv za izraživanje interesa da bude član komisije za procjenivanje u vezi sa vrednovanje dela za dodelu godišnje nagrade za najbolju pisanje/emisiju za dijasporu
Ministarstvo za Dijasporu i Strateške Investicije, na osnovu Zakona br. 05/L-095 o Dijasporu, Uredbu br. 2/2016 o dodeli godišnje nagrade, Akcionom Planu Rada za 2018, objavio konkurs za godisnju nag...više